Región Malý Dunaj

Región Malý Dunaj

Vitajte pri rieke a na rieke, ktorá vytvára jedinečnú atmosféru.

Malý Dunaj a územie, ktoré ho obklopuje, je v súčasnosti miestom celoročného vyžitia - jarných, jesenných a zimných prechádzok a športových aktivít, letných splavov a kempovania, či celoročného bicyklovania a rybárčenia. Ale aj regiónom s výbornou gastronómiou, historickými pamiatkami, vodnými mlynmi či jedinečnou prírodou.

Charakteristická nížinná rieka tečie na svojich 126,639 kilometroch len miernym prúdom (priemerná rýchlosť prúdenia 6 km/h), s celkovým spádom takmer 20 výškových metrov na celej dĺžke toku. Prijíma vodu zo svahov Malých Karpát a Trnavskej tabule. Ľavostrannými prítokmi sú: Šúrsky kanál, Biela voda, Čierna voda (Vištucký potok a Dudváh) a Stará Čierna voda.

Pravostranným prítokom do Malého Dunaja je Klátovské rameno.
Pôvodná celková dĺžka Malého Dunaja bola 134,4 km. Technickými úpravami koryta toku sa však skrátila jeho pôvodná dĺžka. Celková plocha povodia Malého Dunaja je dnes 3173 km2 a je súčasťou čiastkového povodia rieky Váh. Rieka nie je sledovanou vodnou cestou a Štátna plavebná správa nevydala pre ňu žiadne obmedzenie týkajúce sa plavby.
Image
Image
Image
Image

Bez Malého Dunaja by Žitný ostrov nebol ostrovom

Voda z hlavného toku Dunaja sa v Bratislave oddeľuje do Malého Dunaja a so začiatkom v nadmorskej výške 126 m.n.m meandrovito preteká územím troch krajov. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu, neskôr v Komárne spolu s Váhom v nadmorskej výške 106.5 m.n.m opäť do Dunaja.

Rieka preteká cez Bratislavský (v dĺžke 28 km), Trnavský (85 km) a Nitriansky kraj (13,5 km), v okresoch Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Galanta a Komárno. V blízkom okolí Malého Dunaja sa nachádza 17 miest a obcí v Bratislavskom kraji, 29 v Trnavskom a 2 sídla na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Slnko sa tu cíti dobre

Teploty v okolí Malého Dunaja sú celoročne príjemné. Priemerné júlové teploty presahujú 20° ?, celkový počet letných dní s teplotou nad 25° ? dosahuje takmer 70 dní. Rieka priťahuje návštevníkov na vodu zvyčajne od začiatku mája až do konca septembra, pre všetkých ostatných je obľúbená celoročne.

Príroda tu má svoje nezameniteľné miesto.

Čaro rieky dotvára jej okolie a pokoj, ktorý ukľudňuje. Meandre a ostrovy na rieke poskytujú pokojné miesta pre neresenie rýb. Ryby ako sumec veľký, čík európsky, pĺž podunajský, šťuka severná, jalec hlavatý, ostriež riečny, karas zlatistý pozná každý rybár či milovník rybacích špecialít. Stretnutia so vzácnymi a chránenými živočíchmi sú časté a jedinečné. Z cicavcov sú tu zastúpené vydra riečna, ondatra pižmová a nutria vodná, kým z vtákov sa tu vyskytujú labuť veľká, volavka popolavá, bocian biely, rybárik riečny, kačica divá. Obojživelníky vyskytujúce sa v okolí sú najmä skokan rapotavý a skokan zelený.
Image
Image
Image
Image

Lužné lesy

Lužné lesy v okolí Malého Dunaja vytvárajú zvyčajne úzke pásy pozdĺž toku, ale v niektorých miestach ostali rozsiahle pôvodné dubovo-brestovo-jaseňové lesy. K prirodzeným lesom patria aj vŕbovotopoľové, topoľové a brestové jaseniny a brestové dúbravy. V nich sa hojne vyskytuje srnčia, jelenia a danielia zver. Rozšírený je tu aj diviak a líška. V remízach poľnohospodárskych plôch sa zdržiava množstvo poľnej zveri, najmä zajace a bažanty.

V území Malého Dunaja sa nachádzajú dve chránené územia európskeho významu – SKUEV00822 – Malý Dunaj (zahŕňa 42 katastrálnych území obcí) a SKUEV0083 – Eliášovský les (obec Nový život), ale tiež mokraď národného významu – Čierna Voda (obce Trstice, Dolný Chotár), chránená vodohospodárska oblasť Žitný Ostrov a Národná prírodná rezervácia Klátovské rameno, ktorá vykazuje piaty, najvyšší, stupeň územnej ochrany.